หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
 

พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านให้ได้ มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง

พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

พัฒนางานสาธารณะด้านอื่น ๆ
 
 
 
 
 

จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางขนถ่ายผลผลิต

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ส่งเสริมด้านการเกษตรปลูกพืชเศรษฐกิจการเลี้ยงสัตว์

พัฒนาบุคลากร การบริการ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
 
 
 
 
 

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม

สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาความมั่นคง ในการดำรงชีวิตของประชาชน

สนับสนุนและส่งเสริมสถานบันครอบครัว/ชุมชนให้มีความเข็มแข็ง

ส่งเสริมและ บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 
 

สร้างจิตสำนึก ความตระหนัก เฝ้าระวัง ฟื้นฟูการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารบุคคล

สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะ และบริหารงาน จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และรายจ่ายประจำ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 088-758-4491
 
  จำนวนผู้เข้าชม 3,366,184 เริ่มนับ 18 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10