หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 จ่าสิบตำรวจ สุพรรณ เครือเป็งกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น


นางสาวชุลีพร โพธิ์จา
รองปลัด อบต.น้ำแก่น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายดิเรก เจดีย์วงค์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุพัตรา จันต๊ะขันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเฉลิมศักดิ์ พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางณภากนก ไชยบาล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม