หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางกนกวรรณ บุญก้อน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น
โทร : 082-8529523
นางสาวชุลีพร โพธิ์จา
รองปลัด อบต.น้ำแก่น
โทร : 0966791024
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางวันทนา คำปัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0259443
นางสุพัตรา จันต๊ะขันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0856246565
นายชัยยัญชน์ ดีพรมกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0985899825
นางนุชธกา ไชยบาล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0953982415