หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลแผนดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณประจำปี-คลิกเลือกแผน-แผนจัดหาพัสดุ-จัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.namkaen.go.th/news... แสดงข้อมูลประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
-คลิกเลือกข่าวสาร-ประกาศจากระบบ e-GP
-คลิกเลือกข่าวสาร-ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-คลิกเลือกข่าวสาร-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.namkaen.go.th/news... https://www.namkaen.go.th/news... แสดงข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน-คลิกเลือกข่าวสาร-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง -คลิกเลือกสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เช่น สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี-คลิกเลือกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลนโยบายหรือแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล-คลิกเลือกการบริหารบุคคล-งานข้อมูลด้านบุคคลกร-ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล-คลิกเลือกการบริหารบุคคล-คลิกเลือกการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-คลิกเลือกบุคลากร-งานข้อมูลด้านบุคลากร เช่น -ประกาศ ก.อบต.จ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกราชการไปแล้วกลับเข้าราชการ พ.ศ.2563
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี-คลิกเลือกรายงาน-รายงานผลการปฎิบัติงานฯ- รายงานผลการดำเนินการตามนโนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-คลิกเลือกข้อมูลหน่วยงาน-คู่มือการปฏิบัติงาน-คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.namkaen.go.th/cont... แสดงข้อมูลช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ-คลิกเลือกบริการประชาชน-ร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลช่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-คลิกเลือกรายงาน-สถิติ-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 31  มีนาคม 2566)
 
   1      2     (3)     4      5