หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลแผนดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณประจำปี-คลิกเลือกแผน-แผนจัดหาพัสดุ-จัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน -คลิกเลือกรายงาน-รายงานผลการปฎิบัติงานฯ-รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี-คลิกเลือกรายงาน-รายงานผลการปฎิบัติงานฯ-รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน-คลิกเลือกข้อมูลหน่วยงาน-คู่มือการปฎิบัติงาน- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (กองช่าง)
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน-คลิกเลือกข้อมูลหน่วยงาน-คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (กองช่าง)
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ-คลิกเลือกรายงาน-สถิติ-รายงานผลการดำเนินงานแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลรายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ-คลิกเลือกรายงาน-รายงานผลการปฏิบัติงานฯ-รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น ประจำปี 2565
o18 E-Service https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... -แสดงข้อมูล E-Service
-คลิกเลือกดูหน้าหลัก เลื่อนดู (E-Service) สามารถคลิกเลือกแต่ละรายการ เช่น แบบฟอร์มการร้องเรียน ร้องทุกข์ อบต.น้ำแก่น, แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน, แบบขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค บริโภค, แบบแจ้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะชำรุด ฯลฯ
 
   1     (2)     3      4      5