หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คลิกเลือกแผน-แผนป้องกันปราบปรามทุจริต-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน คลิกเลือกรายงาน-สถิติ-รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม  2565 ถึง 31  มีนาคม  2566)
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีคลิกเลือกรายงาน-การดำนเนินการเพื่อป้องกันทุจริต-รายงานผลการบันทึกรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ-คลิกเลือกระเบียบ-ประกาศ-ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2566/ประมวลคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการทางการเมืองฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.namkaen.go.th/home https://www.namkaen.go.th/news...
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-คลิกเลือกรายงาน-รายงานผลการปฏิบัติงานฯ-การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน-คลิกเลือกรายงาน-รายงานอื่นๆ-รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน-คลิกเลือกรายงาน-รายงานอื่นๆ-รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
   1      2      3      4     (5)