หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.namkaen.go.th/news... แสดงข้อมูลการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วมข่าวสาร-กิจกรรม-(2)จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลน้ำแก่น(พชต) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าท-คลิกเลือกระเบียบ-ประกาศ-นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.namkaen.go.th/news... https://www.namkaen.go.th/news... แสดงข้อมูลการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy -คลิกเลือกข่าวสาร-กิจกรรม-(3)ประกาศแสดงเจตจํานงสุจริตด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการบริหารงาน และ กำหนดนโยบายด้านคุณธรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy-คลิกเลือกรายงาน-รายงานผลการปฏิบัติงานฯ-รายงานผลการรับขแงขวัญและของกำนัลนโบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี แผน-แผนป้องกันปราบปรามทุจริต-แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.namkaen.go.th/proj... แสดงข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกเลือกรายงาน-รายงานผลการปฏิบัติงานฯ-การประเมินความเลี่ยงการทุจริตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
   1      2      3     (4)     5