หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.namkaen.go.th/orgc... -แสดงข้อมูลโครงสร้างแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน-คลิกเลือกข้อมูลหน่วยงาน-โครงสร้างองค์กร (แสดงข้อมูลตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ฝ่าย ส่วน กลุ่ม)
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.namkaen.go.th/boar... https://www.namkaen.go.th/staf... -แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน-คลิกเลือกบุคลากร-ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.namkaen.go.th/proj... -แสดงข้อมูลอำนาจหน้าที่-คลิกเลือกข้อมูลหน่วยงาน-อำนาจหน้าที่-อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.namkaen.go.th/proj... https://www.namkaen.go.th/proj... -แสดงข้อมูลแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน-คลิกเลือกแผน-แผนพัฒนาท้องถิ่น-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.namkaen.go.th/cont... -แสดงข้อมูลอำนาจหน้าที่-คลิกเลือกข้อมูลหน่วยงาน-ติดต่อ อบต.
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.namkaen.go.th/law.... https://www.namkaen.go.th/law_... https://www.namkaen.go.th/law_... -แสดงข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้
1.คลิกเลือกระเบียบ-พรบ./พรก.
2.คลิกเลือกระเบียบ-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
3.คลิกเลือกระเบียบ-ระเบียบปฎิบัติอื่นๆ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.namkaen.go.th/home https://www.namkaen.go.th/news... -แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
-คลิกเลือกหน้าหลัก
1.เลื่อนดูศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สามารถเลือกดู (ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ)
2.เลื่อนข่าวสาร-(ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.namkaen.go.th/webb... -แสดงข้อมูลตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ มีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A)
-คลิกเลือกดูหน้าหลัก (กระดานสนทนา) หรือคลิกเลือกประบริการประชาชน-กระทานสนทนา
o9 Social Network https://www.namkaen.go.th/cont... -แสดงข้อมูลงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
-คลิกเลือกดูหน้าหลัก (Facebook) หรือคลิกเลือกข้อมูลหน่วยงาน-ติดต่อ อบต.-Facebook : อบต.น้ำแก่น
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.namkaen.go.th/proj... -แสดงข้อมูลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
-คลิกเลือระเบียบ-ประกาศ-นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น
 
  (1)     2      3      4      5